Seaweed News

Seaweeds. Independent Researcher of Seaweed.

What is Seaweed?

Seaweeds are large algaes that grow in the sea. They are plants, although they lack true stems, roots and leaves. Seaweeds, however, have a blade that is leaflike a stipe that is stemlike and a holdfast that resembles a root. Seaweeds anchor themselves to solid objects by this holdfast.


Seaweed plants live and flourish by absorbing sunlight and nutrients so plentiful in the sea. Seaweeds capture energy in the form of sunlight and convert it to chemical energy. This process is called photosynthesis.

We know seaweed as kombu, nori, dulse and sea vegetables.

Super Seaweed gels and land plant gels. We all know that super seaweed gels have properties different from land plants. and that they occur in a rich variety of forms, which starch and cellulosa do not. Chemically the reason is, that marine algae have other sets of pigments than land plants have. Biologically they have so, beacause the red fraction of light, which is utilized by land plants, does not penetrate to the depths, where most algae live. In consequence other sugars are produced at photosynthesis than by land plants and by green algae, and these sugars are plymerized into other polysaccharadis; to sum up we call them phycocolloids. If you want to stress their relationship to the assimilation products of higher plants, you may classify them as hemicellulose. If you wish to call attention to their qualitites as stabilizers and emulsifiers, you may call them gels or gums. While starch is very monotonously built up by maybe 25, maybe 1.000 identical alpha-glucose sugar units, and cellulose by 10.000 identical beta-glucose, gums from red algae are plymerized from a variety of different sugars, essentially galactoses and related compounds, like galactose sulfate, anhydrogalactose, methyl-galactose, galactopyranose and so on, causing a very rich variety of polymers with different qualities. Occasionally ramnose, xylose and other sugars are included. The proportions and arrangements of these units differ from different genera, species, nuclear phases and local collects.

Introducing Superpancakes that is Actually Good for You!

The World´s Most Nutritious Pancakes!

Extremely Low-Fat!

High in Calcium!

Unbelievably Delicious!

Incredibly Healthy!

Enriched with the Super Seaweed Kick.

Superpancakes adjusting the level of blood sugar and reduce the Cholesterol-level in the Blood. Rich in Fibre, improve the bowels and include the essential acids EPA and DHA, plus that they have a natural protector with anti-bacterial power. If you eat Superpancakes you receive your need of minerals and trace minerals without thinking about your supplements. Easily you receive all what you need and at the same time you receive a protection against useless materials.

Havsalger - vad är det?

De växter som finns i havet , består till övervägande del av havsalger.

Havsalger har inga frön , rötter, stjälkar eller blad , de kallas för bålväxter då de tar upp den näring de behöver direkt ur det omgivande vattnet. Till havsalgerna hör bland annat alla de stora bruna tångarterna.

Seaweed and Food

The majority of food consumed today is over-processed with little or no nutritional value. Therefore, it is rare to obtain the necessary vitamins and minerals the body requires from diet alone. With supplements that the body can absorb, there is an increased energy level, a boosted immune sytem and an optimal healing ability. Although supplementation should not be considered a substitute for good nutrition, research has shown that natural supplements can also play a major role in helping to protect the body against debilitating illness and disease.

HAVSTÅNG-BRÖD

SKÖT OM DEJ OCH MÅ BRA MED HAVSTÅNG-BRÖD

Reglerar blodsockernivån

Sänker kolesterolhalten i blodet

Motverkar blodtryckshöjning

Binder tungmetaller

Är fiberrikt och innehåller omega-3

Har naturlig skyddsfaktor med antibakteriell verkan

FULLADDAD MED FIBRER OCH MINERALER

Bakad på tång, rapsolja, pumpakärnor, linfrön, havregryn, havrekli, solroskärnor och vetemjöl

Allt du behöver och så sanslöst gott!

Ett organiskt ämne är kiralt när det förkommer i två former som är identiska förutom att molekylens rymdstruktur är spegelbilder av varandra. Ett ämne som är kiralt har alltså två former som förhåller sig till varandra som högerhand till vänsterhand. Runt omkring oss ser vi föremål som är kirala, ett snigelskal, en korkskruv, en spiralfjäder eller en hand är exempel på kirala föremål. Dessa har alla en form som inte överensstämmer med originalet. Spegelbilden av din högerhand ser ut som vänsterhanden och inte som högerhanden.


Även molekyler kan vara kirala. De flesta ämnen som finns eller produceras av levande celler är kirala. Ofta finns bara den ena formen naturligt. Så är det tex med druvsocker och med aminosyrorna som är proteinernas byggstenar. Molekylpar som kan förekomma i två sådana former varav den ena är en spegelbild av den andra kallas enantiomerer. Aminosyran Alanins två enantiomerer får här illustrera kiralitet. Endast den vänstra formen, den s.k. 1-formen förekommer i naturen.

En enzym är en typ av katalysator som ombesörjer att viktiga reaktioner kommer till stånd. Enzymer har små håligheter eller grottor i vilka ämnena som skall transporteras eller reagera förs in.

. Emellertid kan endast ena formen av det kirala materialet tas om hand, d.v.s. passa in i grottans öppning, och reagera. Någon annan form passar ej in i grottans öppning och struktur, så som högerhanden ej passar in i vänsterhandske, och stannar då utanför. De andra formerna måste emellertid på något sätt tas om hand och omvandlas så att de kan föras ut i kroppen, t.ex. via njurarna med urinen. Då finns det riska att den direkt reagerar med livsviktiga material i cellen och gör stor skada. Ett förödande exempel har vi i Neurosedynkatastrofen. Detta läkemedel var syntetiskt producerat. Ämnen som produceras syntetiskt, och som är kirala med ett kiralt centra fås ofta som en blandning av höger-och vänstervridande molekyler i proportion 50% / 50% (racemat). Det är för närvarande omöjligt eller otroligt kostnadskrävande att enbart syntisera fram 100%-igt enantiomera molekyler, därför gjordes läkemedlet Neurosedyn som ett racemat.

Den ena enantiomeren hade den önskade medicinska effekten och togs hand av kroppens celler på ett naturligt sätt medan en annan enantiomer reagerade med det genetiska materialet i könscellerna med missbildningar av fostret som följd. Naturligt förekommande material så som tex algers aminosyror är endast vänstervridande och endast dessa kan kroppen tillgodogöra sig. Syntetiskt producerade högervridande molekyler omvandlas i värsta fall till farliga gifter.

Enzymer är katalysatorer för kemiska reaktioner i den levande cellen. En del enzymer består enbart av aminosyror (vänstervridande). Andra enzymer behöver för att fungera en mindre organisk förening eller spårämne, vilken kallas coenzym. Coenzymer av organiskt material har i vissa fall visat sig vara derivat av vitaminer. Coenzymer av oorganisk typ, såsom järn, zink,magnesium, mangan, koppar, selen etc. utgör de för kroppen så oundgängliga spårämnene. De lösliga coenzymerna förloras genom urlakning i större eller mindre utsträckning vid födoämnenas behandling i livsmedelsindustri eller vid matlagning. Under dessa processer kan dessutom coenzymer förloras genom oxidation, uppvärmning eller p.g.a. för höga eller låga pH-värden. Hur viktiga spårämnena är kan åskådliggöras genom följande exempel:

(I binjurarna och levern finns ett enzymsystem, kallat cytokrom p 450, i vilken järn spelar en central roll för att enzymsystemet skall fungera. Detta omvandlar kolesterol till stereoidhormoner genom att oxideras av detta enzyms järnjon. Samma spårämne i detta system spelar huvudrollen också genom att omvandla cancerogena gifter, som vi tex får i oss med födan, till ofarliga produkter.)

Ett annat mycket viktigt enzym med spårämnet zink som motor, är Carboxypeptidase A. Detta är ett matsmältningsenzym i mag-tarmkanalen vilket spjöälkar av och tar hand om Tyrosine, en av 8 essentiella Amonosyrorna, från Polypeptidkedjor (en eller flera kedjor bildar ett protein) som förs in med maten. Enzymet tar endast hand om vänstervridande aminosyran dvs endast denna vänsterform passa in i enzymets aktiva säte.

Spårämnenas viktigaste funktion är oftast att tänja ut elekronmolnet i ämnet som skall spjälkas så att dessa går lättare att själka av. Normalt skulle det gå utan enzymer vid en så hög temperatur som ca 300°C men mha enzymer behöver kroppen ej ha högre temperatur än 37°C för att samma reaktioner skall ske med samma hastighet.

Nedanstående bild visar enzymet i tre dimensioner med dess aktiva säte och zinkjonens centrala roll.Skillnaden mellan syntetiskt framställda och naturliga råvaror

Left-Right symmetry in natural and synthetical produced material.

Orcanic substance is chiral when found in at least two molecular forms, identical to one another except reversity in their space structure. Chiral substance has least two forms related to each other as the left- and the right hand glove. Objects around you, for instance snail-house, corkscrew, coilspring or the human hand are also good examples of chirality. One of the form ar not in accordance to the other. Even organic molecules can be chirals. So, for example, organical material produced in the living cell. However, only one form of the chiral material is normally used or produced. All chiral molecules with one so called centre, produced by nature, are only in one form, the L-form, with extremely few exceptions. Synthetic production of the same substance gives normally a ratio of 50%L/50%D (racemat), where D stands for the right symmetry. At present time it is very expensive or impossible to produce synthetical 100%L-form. Molecules with one chiral centre can so then be produced in two forms, enatiomeras. Two chiral centra in one molecule results in two groups of enatiomeres, etc. Because of the dificulties described above, the pharmaceutical "Neurocedyn" was for example produced as a racemat with the known catastrophic subsidiary effects. The enzymes of the human body are built up with only L-aminocids and they can generally only take care of the natural enantiomer. However the "Neurocedyn" contained several enatiomers and one of these reacted with reproduction cells in the patients body with the result of defecteted foetus. Molecules produced by nature contains only one enantiomer. So are for example aminoacids of alga. These aminoacids are only in the L-form and only these aminoacids are possible for your body to utilize. Synthetic produced racemat of aminoacids contains D-form which at worst can be converted in your body to dangerous poison.

Extended explanations: Aminoacids, which are bricks in the proteins, are examples of chiral molecules. Pair of molecules that are in form of picture-mirrorimage are called enantiomeres. The aminoacid Alanins two enantiomeres are examples of chirality. Only one form, the so called L-form, appears in nature.

Enzymes are working as catalysts which are speeding in molecule reactions. Enzymes have small caves in which reactants transports. However, only chiral form fits to the cave and undergoes chemical reaction. Any other chiral form does not fit in the cave of the enzym, as left hand does not fit in a right hand glove, and will therefore be adrift and may instead cause damage reactions to the body as "Neurosedyn" did.

The picture shows the enzyme in three dimensions with its active site an zinc ions central character. The trace element most important function is mostly to stretch out the electron cloud around the molecule, so it will be easier to split of the desire part of the molecule chain.

The important role of trace elements in enzymes of living material.

Enzymes are catalyst for chemical reactins in living cells. Some enzymes concist of merely L-aminoacids. Other enzymes need for acting a smaller organic molecule or a trace element which are named coenzymes. Coenzymes or organic material have in some cases turned out to be derivate of vitamines. Coenzymes of inorganic types, as iron, magnesium, manganese, copper, selenium etc. forms for the body for the body essential trace elements. The soluble coenzymes are wasted in large amount by leaching during food treatments in the food manufacturing line or by cooking. The coenzymes can during these processes also be reduced by oxidation, heating, high- or low pH-values during the food process. Following example shows the importance of traceelements: The adrenal mitochondria and the liver microsomes contains an enzymsystem called cytochrome P 450 in which iron ion plays a central part. This system transform cholesterol to steriod hormones, by hydroxylation, where the ion of iron plays first fiddle. The same trace element, together with the enzym system also plays the main part when transform toxicological substances, (which can be converted into cancerogenes) into harmless products.

Other very important enzyme which contains the trace elements zinc as a motor is carboxypeptidase A. This is a digestive enzyme in the stomach intestinal canal which split and take care of tyrosine, one of the essential aminoacids, from polypeptidchains (one or more chains builds a protein in the food. The enzymes only take care of L-aminoacids. Only the L-form fits into the enzymes active site.